31/10/13

Οκτώβριος 2013

Συγκριτικά 5 τελευταίων ετών


Συγκριτικά όμοιων Οκτώβριων (στην αρχή τους τουλάχιστον), 2013-1991-1982. Το διάγραμμα απεικονίζει μέγιστες τιμές Τ.


Αναλυτικά


Γραφήματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: